Panta-Rhei BIZ logo logo Wilo

Drogi Klubowiczu!

Okres jesienno-zimowy, to w programie Panta Rhei BIZ czas wzmożonego zamawiania nagród, dlatego w trosce o Państwa komfort i sprawną dostawę wybranych nagród, informuję, że zamówienia złożone do 03.12.2021 zrealizujemy w bieżącym roku.

Wszystkie nagrody zamówione po 03.12.2021 dotrą do Państwa po Nowym Roku.

Dziękuję za zrozumienie,
Ewa Roszkowska
Panta Rhei BIZ

Zamawiam nagrodę

Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik

"Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik" W. Geiger, H. Dreiseitl, tłum. J. Brzeski Proj-przem-EKO 1999 Coraz większego znaczenia nabiera obecnie przekonanie, że z wielu ważnych przyczyn zasada szybkiego odprowadzania wód deszczowych przez systemy kanalizacji powinna zostać zweryfikowana i że obranie innej drogi staje się koniecznością. Głównym celem jest więc doprowadzenie do tego, aby możliwie jak najwięcej wody deszczowej zatrzymać w gruncie. Dotkliwą lukę w literaturze specjalistycznej wypełnia ten poradnik, opracowany przez wybitnych specjalistów, w oparciu o wiedzę poszerzoną doświadczeniami z praktyki. Bogaty zbiór ilustracji pokazuje harmonijne połączenie urządzeń inżynierskich z urodą krajobrazu i może być zarówno potwierdzeniem możliwości, jak i inspiracją do indywidualnych poszukiwań twórczych.
1. RETENCJA WÓD DESZCZOWYCH - KONIECZNOŚĆ O WIELOLETNIEJ TRADYCJI  11 1.1. Wpływ umocnienia i uszczelnienia powierzchni na gospodarowanie wodą deszczową  12 1.2. Powódź na obszarach zamieszkanych jako następstwo urbanizacji  14 1.3. Wzajemne oddziaływanie procesów technicznych przy odwadnianiu  18 1.4. Kierunki rozwiązań  22 2. WODA DESZCZOWA - ELEMENTY KSZTAŁTOWANIA MIASTA I JEGO ODDZIAŁYWANIE  27 2.1. Elementy kształtowania według wzorów wziętych z natury  28 2.2. Oddziaływanie na samopoczucie człowieka  46 3. PODSTAWY I ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE  55 3.1. Grunt i woda  55 3.1.1. System trójfazowy grunt - woda - powietrze  55 3.1.2. Ruch wody w gruncie  58 3.2. Podstawy wymiarowania hydraulicznego  61 3.2.1. Opad obliczeniowy oraz uporządkowane szeregi obrometryczne 62 3.2.2. Ustalanie spływu z małych zlewni za pomocą współczynników spływu  66 3.2.3. Wymiarowanie przewodów dopływowych i odpływowych 68 3.2.4. Podstawowe zasady wymiarowania urządzeń do wsiąkania wody w grunt  72 3.3. Jak zachowują się w gruntach substancje szkodliwe  76 3.3.1. Grunt jako filtr, bufor i przetwarzasz 76 3.3.2. Warunki w gruntach miejskich     80 3.4. Wskazówki do planowania urządzeń do wsiąkania wód deszczowych  81 3.4.1. Możliwość zastosowania przy różnych sposobach wykorzystania terenu 81 3.4.2. Założenia projektowe 87 3.4.3. Opracowanie projektu  89 3.5. Propozycje doboru materiałów  96 3.5.1. Dachy  96 3.5.2. Drogi i place  97 3.5.3. Ulice   98 3.6. Ogólnie w sprawie kosztów i ich porównywalności  99 4. URZĄDZENIA DO WSIAKANIA WÓD DESZCZOWYCH  101 4.1. Możliwość technicznej realizacji 101 4.2. Wsiąkanie bez retencji  105 4.2.1. Wsiąkanie powierzchniowe  108 4.3. Wsiąkanie z gromadzeniem wody na powierzchni terenu 113 4.3.1. Wsiąkanie w nieckach  116 4.3.2. Wsiąkanie w zbiornikach    120 4.4. Wsiąkanie z gromadzeniem (retencja) wody pod ziemią  125 4.4.1. Wsiąkanie w studni9ach chłonnych  127 4.4.2. Wsiąkanie w rowach chłonnych (rigole) 131 4.4.3. Wsiąkanie w rury drenarskie  136 4.5. Główne możliwości kombinacji  141 4.5.1. Wsiąkanie z pojemnością retencyjną 143 4.5.2. Kombinowanie wsiąkanie w nieckach, rurach i rowach chłonnych  150 4.5.3. Kombinowane wsiąkanie w studniach, rurach i rowach chłonnych 150 5. URZĄDZENIA DO ZAMIERZONEJ RETENCJI WÓD DESZCZOWYCH  165 5.1. Techniczne możliwości wykonania 165 5.2. Urządzenia działające i nie działające oczyszczająco 166 5.2.1. Niecka filtracyjna  166 5.2.2. Zbiornik retencyjno - filtracyjny  172 5.2.3. Dach z podpiętrzeniem i dach zazieleniony 176 5.2.4. Zbiorniki retencyjne wód deszczowych  182 6. URZĄDZENIA DO ZORGANIZOWANEGO PODCZYSZCZANIA WODY DESZCZOWEJ  187 6.1. Konieczność podczyszczania  187 6.2. Możliwości podczyszczania       189 6.2.1. Studnia osadowa  191 6.2.2. Studnia chłonna z osadnikiem o obniżonym dnie  195 6.2.3. Worek filtracyjny z geowłókien dla studni chłonnych  199 6.2.4. Oddzielacz lekkich płynów  202 6.2.5. Oddzielacz wirowy (fluidalny) 206 6.2.6. Osadnik wód deszczowych  209 6.2.7. Staw sedymentacyjny  212 6.2.8. Pasaż roślinny 217 7. URZĄDZENIA DO WYKORZYSTANIA WÓD DESZCZOWYCH  221 7.1. Możliwości wykorzystania wód deszczowych 221 7.2. Wykorzystanie wody deszczowej dla potrzeb prywatnych i komunalnych  224 7.2.1. Urządzenia do wykorzystania wody dla potrzeb prywatnych  225 7.2.2. urządzenia do wykorzystania dla potrzeb komunalnych i przemysłowych  232 8. PRZYKŁADY WYKONANIA ROZWIĄZAŃ ZESPOLONYCH  237 8.1. Wsiąkanie wód opadowych w grunt i bezpośrednie wprowadzenie do wód powierzchniowych 237 8.2. Infiltracja i podwyższanie niskich stanów wód  242 8.3. Zachowanie naturalnego spływu wód deszczowych  246 8.4. Wsiąkanie i wykorzystanie wody deszczowej  253 8.5. Wsiąkanie i retencja na zielonych dachach  256 8.6. Wsiąkanie na obszarze przemysłowym  258 8.7. Asfalt porowaty do tłumienia spływu wód deszczowych  262 8.8. Gromadzenie spływających wód deszczowych w podbudowie porowatych nawierzchni przy dużych spadkach terenu  266 8.9. Sieciowy układ podziemnych rurociągów i rowów chłonnych jako uzupełnienie kanalizacji ogólnospławnej  269 8.10. Wsiąkanie wód deszczowych w celu nawodnienia  274 9. KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI  277 9.1. Założenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu  277 9.1.1. Środki zapobiegawcze na budowie 277 9.1.2. Środki bezpieczeństwa na wypadek przeciążeń lub awarii  279 9.1.3. Bezpieczeństwo przy urządzeniach otwartych 279 9.2. Zabiegi konserwacyjne, utrzymywanie w dobrym stanie i odnawianie 280 9.2.1. Niezbędne zabiegi konserwacyjne 280 9.2.2. Eksploatacja zimą 282 9.2.3. Środki przeciw samouszczelnianiu 283 9.2.4. Instrukcja eksploatacji  283 9.3. Modele eksploatacji  284 9.3.1. Użytkownik indywidualny 284 9.3.2. Wspólnota dla użytkowania lub odwadniania  284 9.3.3. Zakład komunalny  285 9.3.4. Eksploatacja przez przedsiębiorstwo prywatne  285 9.3.5. Współodpowiedzialność obywateli  285 9.4. Kontrola ze strony organu nadzorującego  285 10. PRZEPISY PRAWNE, MOŻLIWOŚCI PROMOCJI  287 10.1. Prawo wodne 287 10.1.1. Federalne prawo gospodarki wodnej - Ustawa o gospodarowaniu wodą (WHG) 287 10.1.2. Ustawodawstwo krajowe - Krajowa ustawa wodna (LWG) 289 10.1.3. Ustawa o opłatach za ścieki (Abw AG) 290 10.1.4. Prawo urbanistyczne  291 10.2. Prawo stanowione przez gminy 291 10.2.1. Ustalenia o przepisach miejscowych 291 10.2.2. Uwzględnienie w przepisach o opłatach za ścieki  294 10.3. Postępowanie w sprawach pozwolenia 295 10.3.1. Pozwolenie według prawa budowlanego 296 10.3.2. Pozwolenie wodnoprawne 296 10.4. Możliwości promocji  299  - Wykaz zastosowanych oznaczeń i symboli  301  - Wykaz literatury  305  - Załączniki  312 Z1 Objaśnienia pojęć  312 Z2 Wykresy natężenia deszczów na przykładzie obserwacji stacji meteorologicznej Essen - Bredeney 319 Z3 Wzorce pism w korespondencji z właścicielem działki 321 Z4 Programy promocyjne  322 Z5 Protokół kontrolny kierownika budowy dla urządzeń służących wsiąkaniu wód deszczowych na obszarach nowego budownictwa  325  - Wykaz źródłowy rysunków  327  - Skorowidz haseł
156 pkt


"Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik"
W. Geiger, H. Dreiseitl, tłum. J. Brzeski
Proj-przem-EKO 1999

Coraz większego znaczenia nabiera obecnie przekonanie, że z wielu ważnych przyczyn zasada szybkiego odprowadzania wód deszczowych przez systemy kanalizacji powinna zostać zweryfikowana i że obranie innej drogi staje się koniecznością. Głównym celem jest więc doprowadzenie do tego, aby możliwie jak najwięcej wody deszczowej zatrzymać w gruncie. Dotkliwą lukę w literaturze specjalistycznej wypełnia ten poradnik, opracowany przez wybitnych specjalistów, w oparciu o wiedzę poszerzoną doświadczeniami z praktyki. Bogaty zbiór ilustracji pokazuje harmonijne połączenie urządzeń inżynierskich z urodą krajobrazu i może być zarówno potwierdzeniem możliwości, jak i inspiracją do indywidualnych poszukiwań twórczych.

1. RETENCJA WÓD DESZCZOWYCH - KONIECZNOŚĆ O WIELOLETNIEJ TRADYCJI  11
1.1. Wpływ umocnienia i uszczelnienia powierzchni na gospodarowanie wodą deszczową  12
1.2. Powódź na obszarach zamieszkanych jako następstwo urbanizacji  14
1.3. Wzajemne oddziaływanie procesów technicznych przy odwadnianiu  18
1.4. Kierunki rozwiązań  22
2. WODA DESZCZOWA - ELEMENTY KSZTAŁTOWANIA MIASTA I JEGO ODDZIAŁYWANIE  27
2.1. Elementy kształtowania według wzorów wziętych z natury  28
2.2. Oddziaływanie na samopoczucie człowieka  46
3. PODSTAWY I ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE  55
3.1. Grunt i woda  55
3.1.1. System trójfazowy grunt - woda - powietrze  55
3.1.2. Ruch wody w gruncie  58
3.2. Podstawy wymiarowania hydraulicznego  61
3.2.1. Opad obliczeniowy oraz uporządkowane szeregi obrometryczne 62
3.2.2. Ustalanie spływu z małych zlewni za pomocą współczynników spływu  66
3.2.3. Wymiarowanie przewodów dopływowych i odpływowych 68
3.2.4. Podstawowe zasady wymiarowania urządzeń do wsiąkania wody w grunt  72
3.3. Jak zachowują się w gruntach substancje szkodliwe  76
3.3.1. Grunt jako filtr, bufor i przetwarzasz 76
3.3.2. Warunki w gruntach miejskich     80
3.4. Wskazówki do planowania urządzeń do wsiąkania wód deszczowych  81
3.4.1. Możliwość zastosowania przy różnych sposobach wykorzystania terenu 81
3.4.2. Założenia projektowe 87
3.4.3. Opracowanie projektu  89
3.5. Propozycje doboru materiałów  96
3.5.1. Dachy  96
3.5.2. Drogi i place  97
3.5.3. Ulice   98
3.6. Ogólnie w sprawie kosztów i ich porównywalności  99
4. URZĄDZENIA DO WSIAKANIA WÓD DESZCZOWYCH  101
4.1. Możliwość technicznej realizacji 101
4.2. Wsiąkanie bez retencji  105
4.2.1. Wsiąkanie powierzchniowe  108
4.3. Wsiąkanie z gromadzeniem wody na powierzchni terenu 113
4.3.1. Wsiąkanie w nieckach  116
4.3.2. Wsiąkanie w zbiornikach    120
4.4. Wsiąkanie z gromadzeniem (retencja) wody pod ziemią  125
4.4.1. Wsiąkanie w studni9ach chłonnych  127
4.4.2. Wsiąkanie w rowach chłonnych (rigole) 131
4.4.3. Wsiąkanie w rury drenarskie  136
4.5. Główne możliwości kombinacji  141
4.5.1. Wsiąkanie z pojemnością retencyjną 143
4.5.2. Kombinowanie wsiąkanie w nieckach, rurach i rowach chłonnych  150
4.5.3. Kombinowane wsiąkanie w studniach, rurach i rowach chłonnych 150
5. URZĄDZENIA DO ZAMIERZONEJ RETENCJI WÓD DESZCZOWYCH  165
5.1. Techniczne możliwości wykonania 165
5.2. Urządzenia działające i nie działające oczyszczająco 166
5.2.1. Niecka filtracyjna  166
5.2.2. Zbiornik retencyjno - filtracyjny  172
5.2.3. Dach z podpiętrzeniem i dach zazieleniony 176
5.2.4. Zbiorniki retencyjne wód deszczowych  182
6. URZĄDZENIA DO ZORGANIZOWANEGO PODCZYSZCZANIA WODY DESZCZOWEJ  187
6.1. Konieczność podczyszczania  187
6.2. Możliwości podczyszczania       189
6.2.1. Studnia osadowa  191
6.2.2. Studnia chłonna z osadnikiem o obniżonym dnie  195
6.2.3. Worek filtracyjny z geowłókien dla studni chłonnych  199
6.2.4. Oddzielacz lekkich płynów  202
6.2.5. Oddzielacz wirowy (fluidalny) 206
6.2.6. Osadnik wód deszczowych  209
6.2.7. Staw sedymentacyjny  212
6.2.8. Pasaż roślinny 217
7. URZĄDZENIA DO WYKORZYSTANIA WÓD DESZCZOWYCH  221
7.1. Możliwości wykorzystania wód deszczowych 221
7.2. Wykorzystanie wody deszczowej dla potrzeb prywatnych i komunalnych  224
7.2.1. Urządzenia do wykorzystania wody dla potrzeb prywatnych  225
7.2.2. urządzenia do wykorzystania dla potrzeb komunalnych i przemysłowych  232
8. PRZYKŁADY WYKONANIA ROZWIĄZAŃ ZESPOLONYCH  237
8.1. Wsiąkanie wód opadowych w grunt i bezpośrednie wprowadzenie do wód powierzchniowych 237
8.2. Infiltracja i podwyższanie niskich stanów wód  242
8.3. Zachowanie naturalnego spływu wód deszczowych  246
8.4. Wsiąkanie i wykorzystanie wody deszczowej  253
8.5. Wsiąkanie i retencja na zielonych dachach  256
8.6. Wsiąkanie na obszarze przemysłowym  258
8.7. Asfalt porowaty do tłumienia spływu wód deszczowych  262
8.8. Gromadzenie spływających wód deszczowych w podbudowie porowatych nawierzchni przy dużych spadkach terenu  266
8.9. Sieciowy układ podziemnych rurociągów i rowów chłonnych jako uzupełnienie kanalizacji ogólnospławnej  269
8.10. Wsiąkanie wód deszczowych w celu nawodnienia  274
9. KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI  277
9.1. Założenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu  277
9.1.1. Środki zapobiegawcze na budowie 277
9.1.2. Środki bezpieczeństwa na wypadek przeciążeń lub awarii  279
9.1.3. Bezpieczeństwo przy urządzeniach otwartych 279
9.2. Zabiegi konserwacyjne, utrzymywanie w dobrym stanie i odnawianie 280
9.2.1. Niezbędne zabiegi konserwacyjne 280
9.2.2. Eksploatacja zimą 282
9.2.3. Środki przeciw samouszczelnianiu 283
9.2.4. Instrukcja eksploatacji  283
9.3. Modele eksploatacji  284
9.3.1. Użytkownik indywidualny 284
9.3.2. Wspólnota dla użytkowania lub odwadniania  284
9.3.3. Zakład komunalny  285
9.3.4. Eksploatacja przez przedsiębiorstwo prywatne  285
9.3.5. Współodpowiedzialność obywateli  285
9.4. Kontrola ze strony organu nadzorującego  285
10. PRZEPISY PRAWNE, MOŻLIWOŚCI PROMOCJI  287
10.1. Prawo wodne 287
10.1.1. Federalne prawo gospodarki wodnej - Ustawa o gospodarowaniu wodą (WHG) 287
10.1.2. Ustawodawstwo krajowe - Krajowa ustawa wodna (LWG) 289
10.1.3. Ustawa o opłatach za ścieki (Abw AG) 290
10.1.4. Prawo urbanistyczne  291
10.2. Prawo stanowione przez gminy 291
10.2.1. Ustalenia o przepisach miejscowych 291
10.2.2. Uwzględnienie w przepisach o opłatach za ścieki  294
10.3. Postępowanie w sprawach pozwolenia 295
10.3.1. Pozwolenie według prawa budowlanego 296
10.3.2. Pozwolenie wodnoprawne 296
10.4. Możliwości promocji  299

 - Wykaz zastosowanych oznaczeń i symboli  301
 - Wykaz literatury  305
 - Załączniki  312
Z1 Objaśnienia pojęć  312
Z2 Wykresy natężenia deszczów na przykładzie obserwacji stacji meteorologicznej Essen - Bredeney 319
Z3 Wzorce pism w korespondencji z właścicielem działki 321
Z4 Programy promocyjne  322
Z5 Protokół kontrolny kierownika budowy dla urządzeń służących wsiąkaniu wód deszczowych na obszarach nowego budownictwa  325
 - Wykaz źródłowy rysunków  327
 - Skorowidz haseł
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej