logo Wilo

Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych Wilo Polska Sp. z o.o.

A. Nazwa i adres administratora danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych; RODO), innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w państwach członkowskich oraz innymi obowiązującymi przepisami, Administratorem danych osobowych jest:

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola

Nr. tel.: T +48 22 702 61 61
E-mail: wilo.pl@wilo.com
Strona: www.wilo.com/pl/pl

Administrator danych osobowych wyznaczył osobę do kontaktów w sprawach ochrony danych osobowych w Wilo Polska Sp. z o.o., z którą można się kontaktować na adres e-mail: odo.pl@wilo.com

B. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, jej zawartości i usług. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie po uzyskaniu jego zgody. Wyjątek stanowią przypadki, gdy niemożliwe jest uzyskanie zgody użytkownika z przyczyn obiektywnych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6(1) lit. (a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł 6(1) lit. (b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganych w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną. Dotyczy to również czynności przetwarzania danych, które są niezbędne w celu wprowadzenia w życie środków poprzedzających zawarcie umowy.

Artykuł 6(1) lit. (c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie jako administratorze danych.

Artykuł 6(1) lit. (d) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Artykuł 6(1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zabezpieczenia prawnie  zasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Usuwanie danych oraz okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której one dotyczą są usuwane lub blokowane niezwłocznie, gdy cel, dla którego były one przechowywane zostanie zrealizowany. Przechowywanie danych przez dłuższy okres jest możliwe, jeżeli prawodawca europejski lub krajowy przewidział taką możliwość w odpowiednim rozporządzeniu lub innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa wiążących  administratora danych. Dane są również usuwane lub blokowane po upływie ustawowego okresu przechowywania, chyba że istnieje wymóg retencji danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

C. Zapewnienie funkcjonowania strony internetowej i generowanie plików dziennika zdarzeń

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z urządzeń elektronicznych użytkownika (m.in.: komputera, smartfona) użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on naszą stronę internetową.

Gromadzone są następujące dane:
(1) Typ i wersja używanej przeglądarki
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową
(7) Strony internetowe odwiedzone przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony
(8) Czas, jaki użytkownik spędził na stronie
(9) Kraj pochodzenia użytkownika
(10) Preferowany język użytkownika
(11) Czas pierwszej i ostatniej (najnowszej) wizyty użytkownika

Te dane są również zapisywane w plikach dziennika zdarzeń naszego systemu. Nie przechowujemy tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych oraz plików dziennika zdarzeń jest art. 6(1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez nasz system jest niezbędne w celu dostarczenia treści strony internetowej do urządzenia elektronicznego użytkownika (m.in.: komputera, smartfona). W związku z tym, konieczne jest przechowywanie adresu IP użytkownika na czas trwania sesji.

Przechowywanie danych w plikach dziennika zdarzeń służy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Dane te są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Powyższe cele stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6(1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym, każdorazowo jednak przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).

Dane osobowe są usuwane niezwłocznie, gdy cel, dla którego były one przechowywane zostanie zrealizowany. W przypadku, gdy dane gromadzone są w celu dostarczenia treści strony internetowej, dane są usuwane niezwłocznie, gdy dana sesja zakończy się.

W przypadku, gdy dane są przechowywane w plikach dziennika zdarzeń, usunięcie danych następuje po maksymalnie 14 dniach. W pewnych okolicznościach, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu. W tym przypadku, adresy IP użytkownika są usuwane lub skracane, co oznacza, że powiązanie ich z odwiedzającym użytkownikiem nie jest już możliwe.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika zdarzeń jest niezbędne do działania strony internetowej. Oznacza to, że użytkownicy nie mogą wnieść sprzeciwu wobec takiego gromadzenia i przechowywania danych.

D. Wykorzystanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie operacyjnym na komputerze użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, pliki cookie mogą być umieszczane lokalnie, na urządzeniu użytkownika. Taki plik cookie zawiera ciąg znaków, który jest unikalnym kodem identyfikacyjnym przeglądarki, która zostanie rozpoznana przy następnej wizycie na stronie internetowej.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre jej elementy wymagają, aby przeglądarka, przy użyciu której odwiedzono stronę, mogła być nadal rozpoznawalna po opuszczeniu naszej strony.

Pliki cookie, których używamy przechowują i przesyłają następujące dane:
(1) Mechanizmy bezpieczeństwa dla formularzy (XSRF)
(2) Usługi Google Analytics
(3) Integracja z Google Maps
(4) Integracja filmów YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje również pliki cookie, które umożliwiają analizę poruszania się użytkownika po stronie i korzystania z niej.

Możliwe jest przesyłanie następujących danych:
(1) Hasła wprowadzone w wyszukiwarce
(2) Odsłony strony
(3) Korzystanie z funkcji strony

Zgromadzone dane użytkownika są pseudonimizowane metodami technicznymi. W konsekwencji, nie jest już możliwe powiązanie ich z odwiedzającym użytkownikiem. Dane nie są łączone z żadnymi innymi danymi osobowymi użytkownika.

Odwiedzając stronę, użytkownik jest informowany o stosowaniu plików cookie w celach analitycznych za pomocą banera, który zawiera również odniesienie do niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych oraz informację, w jaki sposób można zapobiec umieszczaniu plików cookie przez wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookie jest art. 6(1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania niezbędnych plików cookie jest uczynienie strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika. W przypadku, gdy pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje strony mogą nie być dostępne. Funkcje te zależą od możliwości rozpoznania przeglądarki po opuszczeniu strony internetowej.

Dane użytkownika gromadzone przez niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do generowania profili użytkowników.

Analityczne pliki cookie są stosowane wyłącznie w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej treści. Analityczne pliki cookie dostarczają nam informacji o tym, w jaki sposób strona jest używana oraz w jaki sposób możemy ulepszać nasze usługi.

Powyższe cele stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6(1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

4. Okres przechowywania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu

Komputer użytkownika przechowuje i przesyła pliki cookie do naszej strony internetowej. Oznacza to, że nasi użytkownicy mają pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które już zostały umieszczone, można usunąć w dowolnym momencie. Czynność tę można również ustawić jako automatyczną. W przypadku, gdy użytkownik wyłączy pliki cookie, niektóre funkcje strony mogą nie być dostępne.

5. Informacja o prowadzonym profilowaniu

Administrator podejmuje decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosuje profilowanie w stosunku do Pani/Pana danych osobowych zbieranych, za Pani/Pana zgodą za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z mechanizmem opisanym powyżej.

E. Usługi analizy strony internetowej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usług analizy strony internetowej oferowanych przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z naszej strony są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Zwracamy uwagę, że nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”, co oznacza, że przetwarzane są tylko skrócone adresy IP, wykluczając możliwość powiązania ich z konkretną osobą. Adres IP użytkownika jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP przesyłany jest wyłącznie do serwera Google w USA i jest tam skracany w wyjątkowych przypadkach.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem Google Analytics jest art. 6(1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest stałe ulepszanie strony internetowej. Google korzysta z tych informacji w imieniu operatora strony w celu oceny, jak korzystają z niej użytkownicy oraz w celu generowania raportów dotyczących działań na stronie, a także w celu świadczenia innych usług operatorowi, które związane są z korzystaniem z tej strony oraz z Internetu. W tym celu, zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe usuwane są niezwłocznie, gdy cel, dla którego były one gromadzone zostanie zrealizowany.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika jako część usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu plików cookie na komputerze, przy czym należy pamiętać, że korzystanie z funkcji oferowanych na stronie może być w tym przypadku ograniczone.

Użytkownik może również uniemożliwić gromadzenie danych dotyczących korzystania ze strony (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie, przesyłania ich do Google i przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/

F. Prawa podmiotów danych (osób, których dane dotyczą)

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych (lub osobą, której dane dotyczą) w rozumieniu RODO. W związku z powyższym, przysługują Ci następujące prawa wobec administratora danych:

1. Prawo dostępu do informacji

Masz prawo zwrócić się do administratora danych o potwierdzenie, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe.
Jeśli tak, masz prawo żądać od administratora danych dostarczenia następujących informacji:
(1) Cele przetwarzania danych osobowych;
(2) Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
(4) Planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli brak precyzyjnych informacji, kryteria według których określany jest okresu przechowywania danych;
(5) Informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
(6) Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) Wszystkie dostępne informacje dotyczące źródła jakichkolwiek danych osobowych, które nie zostały pozyskane od podmiotu danych;
(8) Informacje o stosowaniu mechanizmu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 (1) i (4) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz również prawo zostać poinformowany o tym, czy Twoje dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazywaniem danych, o których mowa w art. 46 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

2. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od administratora danych sprostowania lub uzupełniania swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych zobowiązany jest do poprawienia danych bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
(1) kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić poprawność tych danych osobowych;
(2) przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, przy czym sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych i żądasz w zamian ograniczenia przetwarzania tych danych;
(3) administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów, dla których zostały one zgromadzone, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
(4) wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i nie podjęto decyzji, czy uzasadnione interesy administratora danych mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te, z wyjątkiem ich przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub osoby prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie nałożone na czynności przetwarzania danych w określonych warunkach zostanie zmienione, administrator danych poinformuje Cię o tym fakcie przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych
Masz prawo żądać od administratora usunięcia Twoich danych osobowych, a administrator ma obowiązek usunięcia takich danych bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem, że zastosowanie ma jeden z następujących powodów:
(1) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub były przetwarzane.
(2) Wycofujesz swoją zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane zgodnie art. 6(1) lit. (a) lub art. 9(2) lit. (a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych.
(3) Wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz nie istnieją żadne nadrzędne i uzasadnione interesy przetwarzania danych lub wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie art. 21(2) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
(4) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania obowiązkuprawnego określonego w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego któremu podlega administrator danych.
(6) Twoje dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

a) Powiadomienie stron trzecich
Jeżeli administrator upublicznił Twoje dane osobowe oraz ma obowiązek usunięcia takich danych zgodnie z art. 17(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), ma on obowiązek, w granicach dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, podjąć odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe o fakcie, że Ty, będąc osobą, której dane dotyczą, zgłosiłeś żądanie usunięcia wszelkich odnośników do tych danych, jak również kopii tych danych osobowych.

b) Wyjątki
Nie przysługuje Ci prawo do usunięcia swoich danych w zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych jest niezbędne do:
(1) korzystania z prawa do wolności słowa i wolności informacji;
(2) wykonania prawnego obowiązku, który wymaga przetwarzania danych na mocy przepisów prawa unijnego lub prawa państw członkowskich regulujących obowiązki administratora danych lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
(3) z uwagi na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art 9(2) lit. (h) i (i) oraz art. 9(3) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO);
(4) celów archiwalnych, które leżą w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), o ile prawdopodobne jest, że prawo określone w sekcji a) uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania danych; lub
(5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu

Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania lub usunięcia swoich danych lub do ograniczenia ich przetwarzania, administrator danych zobowiązany jest powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, o takim sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernie dużym wysiłkiem lub wydatkiem.

Masz prawo do otrzymania od administratora danych informacji dotyczących wspomnianych odbiorców Twoich danych osobowych.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, przekazanych administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyłeś swoje dane osobowe, jeżeli:
(1) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w myśl art. 6(1) lit.
(a) lub art. 9(2) lit. (a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), lub na podstawie umowy w myśl art. 6(1) lit. (b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), oraz
(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów. Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz również żądać przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora danych do innego, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności osób trzecich.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do czynności przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie art. 6 (1) (e) lub (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W wyniku powyższego, administrator danych zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie uzasadnionych interesów przetwarzania danych, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i swobód, lub przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do takich celów. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, masz prawo wycofać wcześniej wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które odbywało się przed wycofaniem zgody.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy decyzja ta:
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem;
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
(3) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Niemniej jednak, decyzje nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9(1), chyba że zastosowanie ma art. 9(2) lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

W przypadkach, o których mowa w lit. (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub ochrony prawnej przed sądem masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

W przypadku chęci wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Wilo, w całości lub w części, zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Danych, należy przesłać sprzeciw w wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną na adres:

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola
E-mail: odo.pl@wilo.com

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej